Czy można sprzedać nieruchomość bez księgi wieczystej

Czy można sprzedać nieruchomość bez księgi wieczystej

Każda nieruchomość powinna mieć założoną księgę wieczystą. Służy to między innymi zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Zdarzają się jednak nieruchomości, dla których nie jest prowadzona księga wieczysta. Powody mogą być różne – księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu albo nie została nigdy założona. Dla nieruchomości, dla których nie ma założonych ksiąg wieczystych prowadzone są zbiory dokumentów. Są to zbiory założone w przeszłości. Obecnie istnieje zakaz zakładania zbiorów dokumentów i nowe zbiory nie są już tworzone.

W przypadku, gdy dla danej nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta, nadal można dokonać czynności przeniesienia własności tej nieruchomości, oczywiście w formie aktu notarialnego (art. 92 § 4 ustawy Prawo o notariacie), a więc można taką nieruchomość sprzedać. Prawo własności jest bowiem jednym z podstawowych praw, a istnienie, bądź nie, księgi wieczystej założonej dla danej nieruchomości nie warunkuje możliwości przeniesienia jej własności.

Obowiązek ujawnienia prawa własności (a w przypadku, gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej – obowiązek jej założenia i ujawnienia prawa własności) spoczywa na właścicielu nieruchomości. W przypadku, gdy dochodzi do transakcji sprzedaży nieruchomości, dla której nie jest założona księga wieczysta, obowiązek ten wykona notariusz, który sporządza akt notarialny sprzedaży nieruchomości. Notariusz składa wówczas wniosek o założenie księgi wieczystej oraz o wpis nowego właściciela w księdze wieczystej, nie później niż w dniu sporządzenia aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Notariusz działa w tej sytuacji w imieniu strony czynności notarialnej.

Należy jednak mieć na względzie, że transakcja sprzedaży nieruchomości, która nie posiada założonej księgi wieczystej, jest obarczona podwyższonym ryzykiem gospodarczym. Należy dobrze zapoznać się z dostępną dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Nabywca nieruchomości zostaje bowiem w takiej sytuacji pozbawiony skutecznego narzędzia kontroli stanu prawnego nieruchomości, jakim jest zapoznanie się z treścią księgi wieczystej, w której zawarte są informacje dotyczące obciążeń prawnych, takich jak hipoteki, zastawy, czy służebności, a także dotyczących osoby właściciela, jak chociażby prowadzone postępowania egzekucyjne związane z nieruchomością.

Sprawdź nr KW dowolnej nieruchomości

[ratemypost]