Zasady sporządzania aktów notarialnych

Zasady sporządzania aktów notarialnych

Akt notarialny to jeden z dokumentów sporządzanych w kancelarii notarialnej. Wiele czynności prawnych wymaga sporządzenia aktu notarialnego, niemniej jednak często tego typu zabezpieczenie nie jest obowiązkiem, tylko wynika z woli stron, które przystępują do umowy. Sposób sporządzania dokumentu jest ściśle określony i reguluje go ustawa Prawo o Notariacie. Według jakich zasad sporządza się akty notarialne?

Kiedy i przez kogo sporządzany jest akt notarialny?

W zdecydowanej liczbie przypadków akty notarialne sporządzają notariusze. Wyjątkowo może to zrobić polski konsul za granicą, jednak do tego musi mieć pisemne pozwolenie Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku wielu czynności prawnych wymagana jest forma aktu notarialnego. Przede wszystkim dokument taki związany jest z transakcjami, polegającymi na kupnie i sprzedaży nieruchomości. W miejscach takich, jak Kancelaria Notarialna Agnieszka Bunkowska, sporządzanie aktów notarialnych dotyczy również przeniesienia własności nieruchomości, działu spadku i darowizny. Akty notarialne sporządza się również przy okazji zawierania umów związanych z działalnością spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowych. Sporządzanie statutu spółki akcyjnej również wymaga wykonania aktu notarialnego.

Jakie elementy zawiera akt notarialny?

Akt notarialny powinien być sporządzony według określonych zasad. Przede wszystkim musi się tam znajdować wspólne oświadczenie stron danej sprawy, dokładnie przedstawiające przedmiot i okoliczności umowy. Ponadto w takim dokumencie powinny się znaleźć wszystkie dane osobowe stron, wraz z numerami dowodów tożsamości, a także dokładny adres i nazwa kancelarii notarialnej, gdzie akt notarialny zostaje sporządzony.

W końcowej części aktu notarialnego znajduje się adnotacja, że dokument został odczytany i przyjęty przez zaangażowane w umowę strony. Pod tą częścią osoby będące stronami wraz z notariuszem składają podpisy. W akcie notarialnym jest jeszcze adnotacja o pobraniu taksy notarialnej albo o podatku.

Obecność stron przy sporządzaniu aktu notarialnego

Sporządzanie aktów notarialnych bezwzględnie wymaga obecności wszystkich stron umowy. W końcowym etapie sporządzania aktu notariusz głośno odczytuje jego treść i to jest ostatnia okazja na zadawanie pytań i wyjaśnienie ewentualnych, niezrozumiałych punktów. Wtedy można jeszcze wnosić ostatnie poprawki. Jeżeli strony potwierdzą, że dokument jest zgodny z ich oświadczeniami i ze stanem faktycznym, to następuje jego podpisanie.

[ratemypost]