Usunięcie WIBOR z umowy kredytu złotówkowego

Usunięcie WIBOR z umowy kredytu złotówkowego

Problem wzrastających rat kredytów hipotecznych coraz bardziej dotyka kredytobiorców. Trzeba bowiem zaznaczyć, że wielu kredytobiorcom raty wzrosły już dwukrotnie. Taki znaczny wzrost rat spowodowany jest faktem, że przeważająca ilość zaciąganych kredytów złotówkowych była zaciągana w oparciu o zmienną stopę procentową w oparciu o wskaźnik WIBOR. Oczywiście zaznaczyć trzeba, że finalna wysokość raty kredytu hipotecznego jest wynikiem sumowania wskaźnika WIBOR oraz marży banku, który udzielał kredytu złotówkowego. Aktualnie WIBOR jest na bardzo wysokim poziomie, co właśnie jest powodem takiego dużego wzrostu rat kredytów, a rosnące zobowiązanie wobec banku powoduje, że coraz więcej kredytobiorców zadaje sobie pytanie czy możliwe jest usunięcie WIBOR z umowy kredytu złotówkowego?

Czym jest WIBOR?

W pierwszej kolejności warto wyjaśnić czym jest WIBOR. WIBOR to wskaźnik określający wysokość oprocentowania pożyczek dokonywanych pomiędzy bankami. Jego wartość ustalana jest na podstawie informacji przekazywanych przez banki, a dotyczących tego po jakim oprocentowaniu pożyczają sobie aktualnie środki finansowe, ewentualnie po jakim by hipotetycznie je pożyczyły, jeśli aktualnie nie mają jeszcze odnotowanych takich transakcji. Dane dotyczące wysokości WIBOR publikowane są codziennie do godz. 11:00 a przy ustalaniu jego wysokości bierze udział 10 największych banków czyli: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BNP Paribas Polska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., mBank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium S.A., Deutsche Bank Polska S.A.). Organizatorem fixingu jest spółka GPW Benchmark S.A. Obecnie wskaźnik WIBOR 3M wynosi 7,42%, a 6M 7,62%.

Brak wręczenia regulaminu WIBOR

Banki przy zawieraniu umowy kredytu złotówkowego popełniały jeden, znaczący w konsekwencjach dla samych banków, błąd, a mianowicie nie wręczały klientowi regulaminu WIBOR. Zgodnie z art. 384 § 1 k.c. „Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.”. Ważne przy tym jest, że dostarczenie wzoru musi nastąpić przed podpisaniem umowy (a nie w trakcie, czy nawet po). Wielokrotnie również banki nie wręczały fizycznie dokumentu, a ograniczały się do poinformowania klienta, gdzie takich informacji może szukać, a to nie jest wystarczające z perspektywy art. 384 § 2 k.c., zgodnie z którym „W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.” Umowy kredytów złotówkowych nie zaliczają do grupy czynności, które zwalniałyby banki z ich obowiązków. Trzeba też wskazać, że zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. konsument nie jest związany postanowieniami umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. W wielu (jeśli nie we wszystkich) przypadkach przy zawieraniu umów kredytu hipotecznego, klient nie był informowany w jaki sposób wzrost stawki WIBOR wpłynie na wysokość jego zobowiązania, a co za tym idzie jak to przełoży się na ilość pieniędzy, które będzie musiał ostatecznie zwrócić do banku. Co więcej, pracownicy banków zapewniali, że wahania wskaźnika WIBOR te na przestrzeni ostatnich lat nie były drastycznie, a zatem raty te, jeśli wzrosną to i tak nie będą dotkliwe dla konsumenta. Uzyskiwanie takich informacji od profesjonalistów powodowało, że konsument żył w przekonaniu, że jego rata pozostanie w zasadzie niezmienna, a jeśli ulegnie zmianie, to nie wpłynie w żaden sposób na jego bezpieczeństwo finansowe. Nieprzekazywanie wszystkich ważnych przez sąd naruszało zasadę lojalności banku w stosunku do konsumenta. Dzisiaj już każdy klient banku wie, że wysokość stóp procentowych, które wpływają na wysokość wskaźnika WIBOR może zmieniać się z miesiąca na miesiąc o czym świadczy niedawno zatrzymany (ale nie zakończony) cykl ich podwyżek dokonywanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Usunięcie WIBOR z umowy kredytu złotówkowego

Usunięcie WIBOR z umowy kredytu złotówkowego oznaczać będzie, że nie będzie on obowiązywał konsumenta. Przypomnieć należy, że na finalną wysokość oprocentowania udzielonego kredytu składa się suma wskaźnika WIBOR oraz marży banku. Prościej mówiąc usunięcie WIBOR z umowy kredytu złotówkowego oznaczać będzie, że konsumenta będzie obowiązywać oprocentowanie równe marży narzuconej przez bank przy udzieleniu kredytu. Tym samym finalny koszt kredytu będzie znacznie niższy, a klient będzie zobowiązany zwrócić mniej środków finansowych do banku.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

Dla kredytobiorców duże nadzieje daje wydane przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowienie z dnia 3 listopada 2022 r., w sprawie I Co 556/22 w postepowaniu zabezpieczającym, w myśl którego Sąd nakazał usunięcie z umowy kredytu zapisu, że na oprocentowanie, oprócz marży banku, składa się także WIBOR. Zasadniczym motywem takiego rozstrzygnięcia było nieprawidłowe poinformowanie konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania oraz o faktycznej skali nieograniczonego ryzyka związanego ze zmienną stopą procentową oraz wadliwość sposobu ustalania oprocentowania umownego w oparciu o stopę referencyjną WIBOR. Takie rozstrzygnięcie oznacza, że przynajmniej w trakcie trwania postępowania sądowego na wysokość oprocentowania kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w złotówkach składać się będzie jedynie marża banku. W przedmiotowej sprawie, która została wszczęta przed Sądem Okręgowym w Katowicach, wobec usunięcia WIBOR z umowy kredytu złotówkowego wysokość raty drastycznie spadła. Pierwotnie rata ta wynosiła 6.700,00 zł, a aktualnie wynosi 1.700,00 zł miesięcznie.

Pozwy w sprawie o usunięcie WIBOR z umowy kredytu złotówkowego

Coraz wyższe koszty życia powodują, że comiesięcznie płacenie wysokich rat znacznie bardziej doskwiera konsumentom. Obowiązujące wakacje kredytowe w pewien sposób odciążają budżety domowe, ale skorzystać z nich będzie można do końca 2023 r. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i w kwestiach tych warto skonsultować się z kancelarią świadczącą usługi z tego zakresu, ponieważ w niektórych sprawach bardziej korzystne dla konsumenta będzie unieważnienie całej umowy, a w innych usunięcie WIBOR z umowy kredytu złotówkowego.

[ratemypost]