Aplikacja prokuratorska — charakterystyka, ile trwa, koszt

Aplikacja prokuratorska — charakterystyka, ile trwa, koszt

Aplikacja prokuratorska jest jedną z aplikacji prawniczych, które można odbywać w Polsce. W praktyce jest to kilkuletnie szkolenie po ukończeniu studiów prawniczych (zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym). Możemy porównać ją do studiów podyplomowych, których głównym celem jest przygotowanie magistra prawa do wykonywania konkretnego zawodu prawniczego, w tym wypadku zawodu prokuratora. Aplikacja ta odbywa się wg konkretnych zasad, które możemy odnaleźć w ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Spis treści:

  1. Na czym polega aplikacja prokuratorska?
  2. Ile trwa aplikacja prokuratorska?
  3. Jaki jest koszt aplikacji prokuratorskiej?
  4. Jak wygląda egzamin na prokuratora?
  5. Co można robić po aplikacji prokuratorskiej?
  6. Podsumowanie

Na czym polega aplikacja prokuratorska?

Aplikacja prokuratorska polega na zaznajomieniu aplikanta z zawodem i obowiązkami prokuratora, tak by w przyszłości dana osoba mogła samodzielnie zająć się występowaniem w roli oskarżyciela publicznego w polskim wymiarze sprawiedliwości. Aplikantem prokuratorskim można zostać tylko, gdy uda się przejść przez egzamin wstępny organizowany corocznie w całym kraju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nabór na aplikację prokuratorską odbywa się w drodze konkursu składającego się z 2 etapów:

 1. Testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa.
 2. Pracy pisemnej sprawdzającej umiejętności dokonywania wykładni i stosowania prawa, stosowania argumentacji prawniczej oraz kwalifikowania stanów faktycznych do zakresów właściwych norm prawnych.

Pamiętajmy, że do drugiego etapu konkursu zostają dopuszczeni kandydaci, stosownie do liczby uzyskanych punktów, w liczbie odpowiadającej sumie dwukrotności limitów przyjęć na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w danym roku.

Po przeprowadzeniu konkursu komisja konkursowa przedstawia Dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury listę kwalifikacyjną kandydatów na aplikantów aplikacji prokuratorskiej zawierającą imiona i nazwiska kandydatów, którzy uczestniczyli w obu etapach naboru na aplikację prokuratorską, z podaniem liczby punktów uzyskanych przez każdego kandydata i liczby porządkowej wskazującej jego miejsce na tej liście wraz z dokumentacją, oraz ogłasza listę kwalifikacyjną w Biuletynie Informacji Publicznej. O miejscu na liście kwalifikacyjnej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów w konkursie. Jeżeli 2 lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów, wszystkich tych kandydatów umieszcza się na jednym miejscu na liście kwalifikacyjnej.

Kandydat umieszczony na liście kwalifikacyjnej może, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tej listy w Biuletynie Informacji Publicznej, złożyć do Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wniosek o przyjęcie na aplikację prokuratorską, dołączając oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie, że jest zdolny — ze względu na stan zdrowia — do pełnienia obowiązków prokuratora oraz aktualną fotografię odpowiadającą wymaganiom stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych.

Ile trwa aplikacja prokuratorska?

Aplikacja prokuratorska trwa 36 miesięcy i rozpoczyna się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia listy przyjętych kandydatów. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury określa, w drodze zarządzenia, termin rozpoczęcia aplikacji prokuratorskiej. Zarządzenie to zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej. W trakcie aplikacji prokuratorskiej aplikanci odbywają zajęcia w Krajowej Szkole oraz praktyki zgodnie z programem aplikacji.

Dyrektor Krajowej Szkoły wyznacza aplikantowi patrona koordynatora, który służy aplikantowi pomocą merytoryczną oraz nadzoruje i koordynuje prawidłowy przebieg jego praktyk, zgodnie z programem aplikacji. Na czas odbywania przez aplikanta praktyk Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, na wniosek patrona koordynatora, wyznacza aplikantowi patrona każdej z praktyk, który zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu jego obowiązków w trakcie praktyki. Niezwłocznie po jej zakończeniu patron praktyki przedstawia patronowi koordynatorowi pisemną opinię wraz z oceną przebiegu praktyki.

Dyrektor Krajowej Szkoły może, na wniosek aplikanta, ustalić indywidualny tok odbywania aplikacji, jeżeli uzna, że choroba, wypadek losowy lub inna udokumentowana przez aplikanta przyczyna uniemożliwiają mu odbywanie zajęć lub praktyk zgodnie z programem aplikacji. W ramach indywidualnego toku odbywania aplikacji aplikant ma obowiązek przystąpić do wszystkich przewidzianych w programie aplikacji sprawdzianów.

Jaki jest koszt aplikacji prokuratorskiej?

W przeciwieństwie do innych aplikacji prawniczych szkolenie przyszłych prokuratorów nie podlega żadnym opłatom. Aplikacja prokuratorska jest organizowana na koszt Ministerstwa Sprawiedliwości. Ważną informacją jest również to, że aplikanci mają prawo do otrzymywania stypendium, które wynosi ok. kilku tysięcy złotych miesięcznie. W zamian za takie wsparcie nie wolno im jednak podejmować żadnego zatrudnienia.

Jak wygląda egzamin na prokuratora?

Aplikacja prokuratorska ma na celu przygotowanie danej osoby do złożenia egzaminu zawodowego na prokuratora. Aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego nie później niż w terminie miesiąca od dnia ukończenia aplikacji prokuratorskiej. O terminie tego egzaminu Dyrektor Krajowej Szkoły obwieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej co najmniej na 4 miesiące przed dniem zakończenia aplikacji prokuratorskiej.

Warunkiem zdania egzaminu prokuratorskiego jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30% możliwych do zdobycia punktów.

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu prokuratorskiego, sporządza i przekazuje Prokuratorowi Generalnemu listę klasyfikacyjną egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej. Lista ta zawiera imiona i nazwiska egzaminowanych aplikantów aplikacji prokuratorskiej, liczbę punktów uzyskanych na egzaminie przez każdego aplikanta oraz liczbę porządkową wskazującą jego miejsce na liście. Warunkiem umieszczenia na tej liście jest złożenie egzaminu prokuratorskiego. O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta z egzaminu prokuratorskiego. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub większą liczbę aplikantów o kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich praktyk i sprawdzianów w czasie aplikacji.

Prokurator Generalny przedstawia egzaminowanemu aplikantowi aplikacji prokuratorskiej propozycję pracy na stanowisku asesora prokuratury w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury według kolejności miejsca zajmowanego na liście egzaminacyjnej. Najpóźniej w chwili przedstawienia propozycji pracy na stanowisku asesora prokuratury egzaminowany aplikant aplikacji prokuratorskiej składa oświadczenie na piśmie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego albo o posiadaniu także obywatelstwa innego państwa. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Aplikantowi posiadającemu także obywatelstwo innego państwa nie przysługuje możliwość przyjęcia propozycji pracy na stanowisku asesora prokuratury.

Prokurator Generalny określa corocznie, w drodze zarządzenia, liczbę stanowisk asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów.

Co można zrobić po aplikacji prokuratorskiej?

Osoba, która uczęszcza na aplikację prokuratorską, w domyśle ma plan zostać w przyszłości oskarżycielem publicznym. Oczywiście ukończenie takiej aplikacji, a nawet zdanie egzaminu zawodowego, nie oznacza obowiązku wejścia do zawodu prokuratora. Zdany egzamin otwiera jednak furtkę do tej profesji i do powołania w skład polskich prokuratorów. Osoby, które z różnych przyczyn nie chcą jednak zostać prokuratorami, mogą wykonywać profesję prawnika, co gwarantuje im posiadane wykształcenie oraz odpowiednie umiejętności.

Podsumowanie

Aplikacja prokuratorska jest jedną z aplikacji prawniczych, które można odbywać w Polsce po ukończeniu studiów prawniczych oraz zdaniu egzaminu wstępnego. Jej celem jest zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, które mają wyszkolić daną osobę na stanowisko prokuratora w polskim wymiarze sprawiedliwości. Aplikacja tego rodzaju jest darmowa, a aplikanci otrzymują stosowne stypendium w zamian za niepodejmowanie jakiegokolwiek zatrudnienia. Aplikacja prokuratorska jest jedną z trudniejszych aplikacji prawniczych.


Sprawdź też, jak wyglądają inne aplikacje prawnicze:

 1. Aplikacja radcowska
 2. Aplikacja sędziowska
 3. Aplikacja prokuratorska
 4. Aplikacja notarialna
 5. Aplikacja komornicza
 6. Aplikacja kuratorska
 7. Aplikacja legislacyjna
[ratemypost]