Aplikacja legislacyjna — charakterystyka, ile trwa, koszt

Aplikacja legislacyjna — charakterystyka, ile trwa, koszt

Aplikacja legislacyjna jest szczególnym rodzajem szkolenia zawodowego, a jej odbiorcami są urzędnicy rządowi. W praktyce ma ona na celu podniesienie kwalifikacji tej grupy zawodowej w zakresie tworzenia prawa w całym kraju. Omawiana aplikacja jest prowadzona przez Rządowe Centrum Legislacji. Jako jedyna aplikacja prawnicza podlega przede wszystkim nie pod przepisy ustawy, lecz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej.

Spis treści:

 1. Na czym polega aplikacja legislacyjna?
 2. Ile trwa aplikacja legislacyjna?
 3. Jaki jest koszt aplikacji legislacyjnej?
 4. Jak wygląda egzamin po aplikacji legislacyjnej?
 5. Podsumowanie

Na czym polega aplikacja legislacyjna?

Na aplikację legislacyjną może zostać skierowany każdy urzędnik rządowy, który posiada wykształcenie prawnicze. Decyduje o tym zawsze jego przełożony. Aplikację tego rodzaju możemy więc porównać do szkolenia zawodowego, w ramach którego dochodzi do podwyższenia kwalifikacji pracowniczych. Charakter aplikacji legislacyjnej wskazuje, że nie jest ona dobrowolna – jeśli zatrudniona w urzędzie rządowym osoba zostanie skierowana do jej odbycia, będzie musiała zrealizować polecenie przełożonego.

Aplikacja legislacyjna obejmuje:

 1. wykłady i ćwiczenia,
 2. zajęcia z patronami,
 3. egzamin kończący aplikację.

Pamiętajmy, że zajęcia teoretyczne odbywają się w wyznaczanych terminach w trakcie trwania aplikacji.

Przedmiotem wykładów są:

 1. system źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. konstytucyjne zasady tworzenia prawa,
 3. procedura prawodawcza,
 4. system finansowy państwa, w tym redagowanie przepisów podatkowych,
 5. redagowanie przepisów karnych i o karach administracyjnych,
 6. redagowanie przepisów odnoszących się do systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej,
 7. procedury związywania się Rzeczypospolitej Polskiej umowami międzynarodowymi,
 8. wpływ zobowiązań międzynarodowych na tworzenie prawa,
 9. harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej,
 10. orzecznictwo dotyczące legislacji i wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego,
 11. język prawny i język prawniczy,
 12. metodyka pracy legislatora,
 13. etyka zawodu legislatora,
 14. narzędzia informatyczne stosowane w procesie legislacyjnym.

Przedmiotem ćwiczeń i zajęć z patronem jest nabywanie umiejętności stosowania w praktyce wiedzy zdobytej podczas wykładów polegające w szczególności na opracowywaniu:

 1. projektów aktów prawnych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych stosowanych w procesie legislacyjnym,
 2. stanowisk prawno-legislacyjnych do projektów aktów prawnych.

W ramach ćwiczeń aplikant ma obowiązek udziału w co najmniej 5 komisjach prawniczych.

Uczestnikiem aplikacji może być posiadający wykształcenie prawnicze:

 1. członek korpusu służby cywilnej,
 2. urzędnik urzędów państwowych,
 3. żołnierz zawodowy,
 4. funkcjonariusz służby;
 5. pracownik samorządowy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rządowego Centrum Legislacji może wyrazić zgodę na udział w aplikacji osoby posiadającej wykształcenie prawnicze zatrudnionej na stanowisku do spraw legislacji, innej niż wymienione powyżej.

Nabór na aplikację przeprowadza komisja kwalifikacyjna, której skład ustala Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Przeprowadzenie naboru polega na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej, która może być poprzedzona testem pisemnym sprawdzającym wiedzę z zakresu ustroju państwa i systemu źródeł prawa. W przypadku gdy liczba kandydatów na aplikację przekracza liczbę odpowiadającą dwukrotności limitu przyjęć, kierownik aplikacji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu pisemnego testu, który składa się z zestawu pytań zamkniętych przygotowanych przez komisję kwalifikacyjną. O terminie przeprowadzenia testu pisemnego Prezes Rządowego Centrum Legislacji zawiadamia kandydatów na aplikację nie później niż 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostają dopuszczeni kandydaci na aplikację, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na teście pisemnym, w liczbie odpowiadającej półtorakrotności limitu przyjęć. Komisja kwalifikacyjna ustala listę osób zakwalifikowanych do odbycia aplikacji, biorąc pod uwagę poziom wiedzy kandydatów na aplikację, ich doświadczenie zawodowe związane z legislacją, stwierdzone podczas rozmowy kwalifikacyjnej, oraz wynik testu, o którym mowa w ust. 1a, w przypadku jego przeprowadzenia. Komisja kwalifikacyjna podejmuje uchwałę o przyjęciu kandydata na aplikację większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Z przebiegu naboru komisja kwalifikacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

Ile trwa aplikacja legislacyjna?

Aplikacja legislacyjna trwa 12 miesięcy, więc jest jedną z najkrótszych form szkolenia prawników.

Jaki jest koszt aplikacji legislacyjnej ?

Aplikacja legislacyjna jest odpłatna i kosztuje dokładnie tyle, ile czternastokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, iż to pracownik jest kierowany do odbycia takiego szkolenia przez swojego przełożonego, to koszty omawianej aplikacji są pokrywane przez urząd, w którym zatrudniony jest przyszły aplikant.

Jak wygląda egzamin po aplikacji legislacyjnej?

Aplikacja legislacyjna wiąże się z obowiązkiem przystąpienia do egzaminu sprawdzającego wiedzę nabytą w trakcie tego szkolenia. Odróżnia to omawianą aplikację od innych szkoleń prawniczych, ponieważ tutaj egzamin jest obowiązkowy.

Kierownik aplikacji dopuszcza aplikanta do egzaminu, biorąc pod uwagę jego udział w realizacji programu aplikacji oraz opinię patrona, w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć, o czym powiadamia aplikanta na piśmie. Kierownik aplikacji może nie dopuścić do egzaminu aplikanta, który opuścił więcej niż 10 dni zajęć lub na podstawie opinii patrona. W przypadku niedopuszczenia aplikanta do egzaminu, aplikant może odwołać się do komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o niedopuszczeniu do egzaminu. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Aplikant niedopuszczony do egzaminu zostaje skreślony z listy aplikantów. Aplikant skreślony z listy aplikantów, w przypadku usprawiedliwienia nieobecności, może być przyjęty na kolejną edycję aplikacji pod warunkiem ponownego skierowania go na aplikację i uiszczenia opłaty za uczestnictwo w aplikacji.

Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu, składającego się z części pisemnej i części ustnej, z których każda odbywa się w innym dniu, wyznacza przewodniczący komisji egzaminacyjnej i zawiadamia o nich członków komisji, patronów oraz aplikantów, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Egzamin odbywa się po upływie co najmniej 4 tygodni od zakończenia zajęć.

Egzamin przygotowuje i przeprowadza komisja egzaminacyjna. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu aplikanci są informowani o sposobie przeprowadzenia oraz czasie rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

Część pisemna egzaminu odbywa się przed komisją egzaminacyjną, w obecności co najmniej czterech członków, w tym przewodniczącego, w warunkach zapewniających aplikantowi samodzielność pracy i polega na opracowaniu projektu aktu prawnego oraz opracowaniu stanowiska prawno-legislacyjnego do projektu aktu prawnego. Podczas części pisemnej egzaminu aplikant może posługiwać się tekstami aktów prawnych, zbiorami orzeczeń oraz komentarzami. Aplikant, który w trakcie części pisemnej egzaminu korzystał z pomocy innych osób lub w inny sposób zakłócał jego przebieg, może zostać wykluczony z egzaminu. Wykluczenie z części pisemnej egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem negatywnej oceny z egzaminu.

Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania z wylosowanego przez aplikanta zestawu pytań i odbywa się przed komisją egzaminacyjną, w obecności co najmniej pięciu członków, w tym przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Podczas ustnej części egzaminu może być obecny patron.

Komisja egzaminacyjna ocenia łącznie wyniki części pisemnej i ustnej egzaminu, biorąc pod uwagę poziom wiedzy aplikanta, w szczególności prawidłowe zastosowanie techniki prawodawczej, a także precyzję oraz sposób formułowania wypowiedzi, użyte metody argumentacji prawniczej, logikę wywodu oraz wymogi poprawności językowej. Komisja podejmuje uchwałę większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Ocenę pozytywną, obejmującą wynik części pisemnej i ustnej egzaminu, określa się łącznym stopniem według następującej skali stopni: celujący, bardzo dobry, dobry i dostateczny. Ocenę negatywną, obejmującą łącznie wynik części pisemnej i ustnej egzaminu, określa się stopniem niedostatecznym.

W razie otrzymania oceny negatywnej z egzaminu aplikant może przystąpić do niego ponownie tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Podsumowanie

Aplikacja legislacyjna jest szczególnego rodzaju szkoleniem prawniczym, na które kierowane mogą być odgórnie osoby zatrudnione w urzędach państwowych posiadające odpowiednie wykształcenie. Aplikacja ta jest formą podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu tworzenia prawa w kraju. Aplikacja legislacyjna jest co prawda odpłatna, jednak jej koszt jest pokrywany przez urząd, który kieruje daną osobę na odbycie tego szkolenia. Aplikacja kończy się obowiązkowym egzaminem sprawdzającym wiedzę aplikanta.

Sprawdź też, jak wyglądają inne aplikacje prawnicze:

 1. Aplikacja radcowska
 2. Aplikacja sędziowska
 3. Aplikacja prokuratorska
 4. Aplikacja notarialna
 5. Aplikacja komornicza
 6. Aplikacja kuratorska
 7. Aplikacja legislacyjna
[ratemypost]