Aplikacja komornicza — charakterystyka, ile trwa, koszt

Aplikacja komornicza — charakterystyka, ile trwa, koszt

Aplikację komorniczą możemy porównać do studiów podyplomowych, na które może dostać się każdy, kto posiada tytuł magistra prawa oraz zdał egzamin wstępny uprawniający do objęcia tytułu aplikanta komorniczego. W praktyce jest szkoleniem, które rozszerza wiedzę zdobytą na studiach prawniczych oraz ma za zadanie przygotować daną osobę do wykonywania zawodu komornika. Jej zasady zostały umieszczone w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

Spis treści:

 1. Na czym polega aplikacja komornicza?
 2. Ile trwa aplikacja komornicza?
 3. Jaki jest koszt aplikacji komorniczej?
 4. Jak wygląda egzamin na komornika?
 5. Co można robić po aplikacji komorniczej?

Na czym polega aplikacja komornicza?

Aplikantem komorniczym może zostać ten, kto uzyskał pozytywny wynik egzaminu wstępnego z liczbą punktów kwalifikującą kandydata do przyjęcia na aplikację w ramach określonego limitu przyjęć. Wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na wniosek kandydata, na podstawie uchwały rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia. W uchwale o wpisie na listę aplikantów komorniczych rada izby komorniczej jest obowiązana wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant jest albo zostanie zatrudniony. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych może zostać złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Do wniosku kandydat załącza informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku oraz oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Aplikacja komornicza jest jedną z aplikacji prawniczych, podczas których aplikanci odbywają regularne szkolenia, praktyki w sądach i urzędach oraz wykonują zadania powierzone im przez wyznaczonego patrona.  Aplikację organizuje i prowadzi rada właściwej izby komorniczej na podstawie ramowego programu aplikacji ustalonego przez Krajową Radę Komorniczą w porozumieniu z Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zatwierdzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb uzgadniania i zatwierdzania ramowego programu aplikacji oraz zakres przedmiotowy szkolenia na aplikacji, mając na względzie prawidłowe i efektywne przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu komornika.

Do obowiązków aplikanta należy:

 1. uczestniczenie w przewidzianych ramowym programem aplikacji zajęciach seminaryjnych oraz praktykach,
 2. samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowiska komornika,
 3. przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy,
 4. przystępowanie, w wyznaczonym terminie, do kolokwium oraz sprawdzianów wiedzy przeprowadzanych w czasie aplikacji.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prezes właściwego sądu rejonowego, prezes właściwego sądu okręgowego, prezes właściwego sądu apelacyjnego albo rada właściwej izby komorniczej, z urzędu lub na wniosek zainteresowanego, może skierować aplikanta na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu ustalenia trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków aplikanta. Koszty badania pokrywa podmiot kierujący na badanie.

W ramach praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu komornika aplikant może w szczególności:

 1. dokonywać analizy akt sprawy we wskazanym przez komornika zakresie,
 2. kontrolować stan spraw zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez komornika,
 3. kontrolować stan spraw, w których komornik jest obowiązany prowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika,
 4. sporządzać projekty odpowiedzi na pisma w toku postępowania,
 5. sporządzać projekty uzasadnienia zaskarżonej czynności,
 6. sporządzać projekty zarządzeń, postanowień lub ich uzasadnień oraz zaświadczeń,
 7. w obecności i za zgodą komornika asystować w czynnościach egzekucyjnych przeprowadzanych poza siedzibą kancelarii,
 8. pełnić obowiązki protokolanta lub utrwalać przebieg czynności za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

Komornik może upoważnić aplikanta do doręczania korespondencji bezpośrednio adresatowi.  Aplikant, po upływie roku od dnia rozpoczęcia aplikacji, może zostać upoważniony przez komornika do:

 1. wzywania do uzupełnienia braków formalnych wniosków o wszczęcie egzekucji i innych pism składanych w toku postępowania,
 2. wzywania do uiszczenia opłat stałych,
 3. wzywania do uiszczenia zaliczek na pokrycie wydatków,
 4. zwracania się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
 5. ustalania, czy dłużnik faktycznie zamieszkuje lub prowadzi działalność pod wskazanym adresem albo czy we wskazanym miejscu znajduje się majątek dłużnika, przy czym czynności te nie mogą się wiązać z zastosowaniem środków przymusu oraz działaniami, o których mowa w art. 814 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.

Ile trwa aplikacja komornicza?

Aplikacja komornicza jest najkrótszą aplikacją prawniczą w Polsce, ponieważ trwa tylko 2 lata. Szkolenie odbywa się corocznie, począwszy od dnia 1 stycznia.  Aplikanci komorniczy odbywają w trakcie pierwszego roku aplikacji szkolenie z zakresu działania sądownictwa powszechnego. Krajowa Rada Komornicza zawiera co roku z Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury porozumienie w sprawie odbywania przez aplikantów szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego, w którym ustala się plan szkolenia, mając na uwadze zarówno praktyczne, jak i teoretyczne zapoznanie aplikantów ze sposobem funkcjonowania sądów powszechnych, sposób jego odbywania i czas trwania, a także wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia.

Aplikantowi, który odbył aplikację, rada właściwej izby komorniczej wydaje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia aplikacji, zaświadczenie o jej odbyciu.

Jaki jest koszt aplikacji komorniczej?

Aplikacja komornicza, podobnie jak wszystkie aplikacje korporacyjne, jest w pełni odpłatna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty szkolenia aplikantów są pokrywane z opłat rocznych wnoszonych przez aplikantów do właściwej izby komorniczej. W praktyce koszt omawianej aplikacji wynosi kilka tysięcy złotych za jeden rok szkolenia. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty rocznej za aplikację, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia, kierując się koniecznością zapewnienia aplikantom właściwego poziomu szkolenia.

Rada właściwej izby komorniczej może zwolnić aplikanta od ponoszenia opłaty rocznej w całości lub części, a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty. W przypadku podjęcia uchwały o zwolnieniu aplikanta od ponoszenia opłaty w całości lub części, koszty szkolenia tego aplikanta pokrywane są, proporcjonalnie do wysokości zwolnienia, ze środków własnych właściwej izby komorniczej.

Jak wygląda egzamin na komornika?

Ukończenie aplikacji komorniczej wiąże się z prawem do otrzymania zaświadczenia potwierdzającego odbycie tego szkolenia. Pamiętajmy jednak, że nie oznacza to automatycznego nabycia uprawnień do wykonywania zawodu komornika. Omawiana aplikacja jest w pewnym sensie przepustką do tego, aby można było przystąpić do egzaminu zawodowego, którego zdanie umożliwia dopiero wejście do zawodu komornika.

Egzamin komorniczy polega na sprawdzeniu przygotowania prawniczego zdającego do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu komornika. Egzamin komorniczy składa się z 4 części pisemnych. Pierwsza i druga część egzaminu komorniczego obejmuje rozwiązanie zadań, dotyczących czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Trzecia część egzaminu komorniczego obejmuje rozwiązanie zadania, polegającego na przygotowaniu projektu czynności, o których mowa w art. 767 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu. Czwarta część egzaminu komorniczego obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu i zasad etyki polegającego na przygotowaniu opinii prawnej w oparciu o akta lub przedstawiony stan faktyczny opracowane na potrzeby egzaminu.

Egzamin komorniczy odbywa się w obecności co najmniej 3 członków komisji egzaminacyjnej. Nieobecność zdającego podczas egzaminu komorniczego lub jego części albo stawienie się na egzamin komorniczy po rozpoczęciu którejkolwiek jego części, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie komorniczym.

W trakcie egzaminu komorniczego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, może jednak korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Egzaminatorzy dokonują oceny każdej części egzaminu komorniczego z zastosowaniem następującej skali ocen:

 1. oceny pozytywne: celująca (6), bardzo dobra (5), dobra (4), dostateczna (3),
 2. ocena negatywna – niedostateczna (2).

Co można zrobić po aplikacji komorniczej?

Ukończenie aplikacji komorniczej nie zobowiązuje do przystąpienia do egzaminu zawodowego na komornika. Nawet pomyślne napisanie tego ważnego sprawdzianu nie zmusza danej osoby do wejścia w szereg komorników lub asesorów komorniczych. Tak naprawdę możliwość wejścia do omawianego zawodu jest bardzo ograniczona, ponieważ liczba komorników jest limitowana.

W praktyce oznacza to, że osoba, która zdała egzamin zawodowy z najlepszym wynikiem nie musi uzyskać prawa do otworzenia własnej kancelarii w najbliższym czasie. Wśród komorników obowiązuje bowiem zasada rejonizacji, co przekłada się na to, iż wejść do zawodu można tak naprawdę wtedy, gdy aktualny komornik zrezygnuje z wykonywania swojej profesji lub umrze i w ten sposób zwolni miejsce dla nowej osoby.

Ukończenie aplikacji komorniczej jest uważane jak zdobycie nowego dodatkowego wykształcenia, podobnie jak w przypadku odbycia studiów podyplomowych. Taka osoba może pochwalić się wiedzą i doświadczeniem z wąskiej materii prawnej, jaką jest egzekucja.

Podsumowanie

Aplikacja komornicza jest formą szkolenia zawodowego prawników, którzy chcieliby wykonywać zawód asesora komorniczego lub komornika. W praktyce jest to rodzaj odpłatnych studiów podyplomowych, których zwieńczeniem jest egzamin zawodowy trwający kilka dni.

Sprawdź też, jak wyglądają inne aplikacje prawnicze:

 1. Aplikacja radcowska
 2. Aplikacja sędziowska
 3. Aplikacja prokuratorska
 4. Aplikacja notarialna
 5. Aplikacja komornicza
 6. Aplikacja kuratorska
 7. Aplikacja legislacyjna
[ratemypost]